Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Do zadań Stanowiska Pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

1)    ustalanie kierunków działań w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych;
2)    upowszechnianie i promocja zdrowia wynikająca z Narodowego Programu Zdrowia, głównych kierunków działań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;
3)    realizacja ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych programów oraz przedsięwzięć nieprogramowych;
4)    inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i monitorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw      i zachowań zdrowotnych;
5)    nadzorowanie i koordynowanie działalności oświatowo – zdrowotnej prowadzonej przez szkoły,  placówki oświatowo – wychowawcze oraz zakłady opieki zdrowotnej;
6)    współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, a także instytucjami, placówkami oświatowo-wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami, organizacjami, fundacjami, towarzystwami, firmami oraz środkami masowego przekazu;
7)    ocena całokształtu działalności w placówkach służby zdrowia i oświatowo-wychowawczych oraz prowadzenie instruktażu w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie człowieka;
8)    prowadzenie instruktażu metodycznego w zakresie oświaty zdrowotnej;
9)    współudział w planowaniu i realizacji wszystkich form i metod wychowawczo-zdrowotnych;
10)realizowanie programów prozdrowotnych oraz koordynowanie działań z nimi związanych;
11)współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
12)ciągłe  doskonalenie  systemu   jakości.